ArA fördömer statens godtyckliga beslut att neka bidrag till Sveriges Unga Muslimer

Antirasistiska akademin har följt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors (MUCF) senaste beslut om att inte godkänna bidraget till Sveriges Unga Muslimer (SUM). Vi ser med stort bekymmer på att MUCF:s beslut grundar sig i godtyckliga underlag med en politisk agenda att misskreditera muslimer generellt och föreningen SUM i synnerhet. Detta beslut är ett i raden av de många politiska attacker som SUM, men även andra muslimska organisationer och individer, har fått utstå i Sverige under de senaste åren. Dessa attacker och misskrediteringar har oftast skett med islamofobiska argument som gömmer sig bakom viktiga begrepp som demokrati och jämställdhet. Vi ser även med stort bekymmer att MUCF använder dessa begrepp för att både ekonomiskt, politiskt och symboliskt begränsa, utesluta och pressa utsatta grupper som lever under hot för politiskt våld, diskriminering, segregation och rasism. Att statens misskreditering av etniska och religiösa grupper och uteslutningar av ekonomisk karaktär grundad på godtyckliga underlag varken kan eller bör bli föredöme eller metod för en demokratisk och jämställd myndighetspraxis.

Vi uppmanar MUCF att ompröva sitt beslut, att myndigheten även ska ta del av de lagar som finns om diskrimineringsgrunder och att myndigheten ska ta till sig bättre kunskap om frågor som berör rasism och islamofobi.

Se Pressmeddelandet

ArAs årskonferens!

ara-konf-2016VÅR RASISTISKA SAMTID OCH ANTIRASISTISKA FRAMTID

22-23 oktober 2016
Malmö, Sofielunds Folkets hus
Läs mer om konferensen på Facebook!
Konferensen är gratis.

 

KONFERENSPROGRAMMET

Lördag 22 oktober

14.00 – 14.15
Öppningsanförande. ArAs ordförande Adrian Groglopo

14.15 – 15.15
Det rasistiska våldet idag. Föreläsning med Mattias Gardell, professor i religionshistoria och författare till den Raskrigaren, om seriemördaren Peter Mangs i Malmö

15.30 – 16.15
När asylrätten var naturlag. Koloniala fantasier och migration. Föreläsning med Edda Manga, idehistoriker som forskar vid Mångkulturellt centrum i Stockholm

16.30 – 17.15
Asylaktivism och forskning. Ett samtal mellan doktoranderna Emma Söderman och Pouran Djampour, som delar med sig av tankar utifrån arbetet med den nya antologin ”Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar”. Moderator: Leandro Schclarek Mulinari

17.30 – 18.30
Om minoritetsrepresentation och ojämlika utfall inom skolan och utbildningsväsendet. Föreläsning med Tobias Hübinette, forskare vid Karlstad universitet och Uppsala universitet

Söndag 23 oktober

10.00 – 12.00
Tio år bakåt, tio år framåt. Ett samtal om de tio åren som gått sedan den offentliga utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41) skrevs. Hur såg situationen ut när rapporten skrevs, vad har hänt sedan dess och vilka framtidsutblickar finns idag? Med Masoud Kamali,, Professor i Socialt arbete, utredare, Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia och redaktör för utredningen, Adrian Groglopo och Marcus Lauri, sekreterare, Irene Molina, professor i kulturgeografi. Moderator: Edda Manga

13.00 – 13.45
Antirasistisk kunskapspolitisk agenda – utblickar och framåtblickar. Konferensen avslutas en diskussion i helgrupp, ett öppet samtal som syftar till att kollektiv reflektion kring antirasismens möjligheter och nödvändighet. Samtalsledare: Majsa Allelin och Leandro Schclarek Mulinari

13.45 – 14.00
Konferensavslutning

14.15 – 16.00
Antirasistiska akademins årsmöte

Brev till Regeringen och Socialstyrelsen: Om beslut om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

ArAs uttalande/Pressmeddelande
Brev till Regeringen och Socialstyrelsen

Om beslut om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

Antirasistiska Akademin, en förening som består av forskare från olika discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora, ser med stor oro på den forskningspolitiska och oetiska utveckling som sker på den rättsmedicinska fronten i Sverige.

Anledningen är socialstyrelsens- regeringens- och det rättsmedicinska forskarsamhällets beslut att utföra medicinska studier baserade på ”etnicitet” för att få ”pålitligare metoder för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn”.

Vi ifrågasätter alla former av åldersbestämningar som kriterier för att bevilja uppehållstillstånd alternativt utfärda utvisningsorder till barn som söker asyl i Sverige. De flesta barnen dokumenterar sin ålder. För övriga måste deras ord – inte rasbiologiska mätmetoder gälla.

I jakten på mer effektiva metoder håller statsmakten på att begå övergrepp på människors och särskilt barns integritet. Asylprövning är som helhet en ganska problematisk verksamhet. Men på alla andra områden utförs den utan utmärkande rasbiologiska inslag – alltså borde det kunna ske även när det gäller prövning av barn och i synnerhet just då.

Att mäta skelett och kategorisera olika grupper människor enligt olika mått skulle bli en praxis som starkt påminner om rasbiologins tider då socialstyrelsen och flera andra statliga myndigheter bedrev övergrepp på betydande delar av den svenska befolkningen.

Med grund i förslaget instrumentaliseras forskningen i syften som genom att följa rasbiologiska tankegångar bidrar till en normalisering av rasism och dessutom på flera punkter bryter mot barnkonventionen (se till exempel artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde, och ingen får diskrimineras, samt artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet)

Vi kräver att socialstyrelsen genast tar tillbaka sitt beslut. Vi föreslår att regeringen och socialstyrelsen inrättar en oberoende etiknämnd med representanter från det civila samhället, FN:s barnkonvention och mänskliga rättigheter.

Styrelse för föreningen Antirasistiska Akademin
Adrián Groglopo, ordförande
Med ledamöterna: Irene Molina, Majsa Allelin, Edda Manga, Tobias Hübinette, Juan Velasquez, Hanna Wikström och Leandro Schclarek Mulinari.

ArA tar ställning mot rasismen mot det samiska folket

Med anledning av det seminarium som organiseras av Medeltidskommittén vid Göteborgs universitet 1 mars ”Nya perspektiv på samiska medeltid” aktualiseras behovet av att ta samiska krav på repatrering och återbegravning av samiska mänskliga kvarlevor på allvar.

Vid seminariet skall forskning som är utförd på stulna samiska kvarlevor, uppgrävda från sina gravar 1915 i syftet att skallmäta och därmed ”rasbestämma” samer, presenteras och diskuteras. Även om nutida forskning handlar om andra frågor än vad som var syftet 1915, så återstår det högst problematiska att detta är samiska mänskliga kvarlevor som stulits ur sina gravar och att det samiska samhället – enskilda personer, organisationer och Sametinget – har riktat återkommande krav på återföring och återbegravning.

Urfolket samerna har funnits på den fennoskandiska halvön – dagens nationer Norge, Sverige, Finland, Ryssland – åtminstone sedan den senaste istiden.  Samerna var en tydlig och självklar del av makteliten fram till den kolonisation som inleddes med etablerandet av nationalstaterna vid 1500-talets början. Med etablerandet av nationen Sverige från Gustav Vasas tid påbörjades en kolonisation av samer och samiskt territorium, en rasistisk kolonisation som har nära likheter med de europeiska kolonisatörernas övergrepp runtom i världen.

Från 1800-talet intensifierades kolonisationen och blev alltmer rasistisk. Forskare vid renommerade universitet som Lund och Uppsala samt Karolinska institutet började från tidigt 1800-talet peka ut samer som de Andra. Så småningom utsattes även levande samer – barn såväl som vuxna – för rasbiologiska undersökningar där samer utmålades som ”primitiva” och blev föremål för en statlig rasistisk särskiljande ”lapp-ska-vara-lapp” politik med förödande konsekvenser, såsom nomadskolor, tvångsförflyttningar, tvångsslakt av ren, tvångsassimilering till svenskhet, förluster av såväl rättigheter som mark.

Denna forskning pågick i olika former fram till 1960-talet. Den bedrevs med svenska universitet som plattform och med ekonomiskt stöd och uppmuntran av den svenska staten. Samiska kvarlevor samlades in i ”Vetenskapens” namn. Gravar grävdes upp. Tusentals fotografier togs av samer och tornedalingar med syfte att rasbestämma, kategorisera och sortera ut.

Än idag ligger samiska mänskliga kvarlevor kvar i lådor på museum och universitetsarkiv, och det saknas idag helt inflytande från samiska samhällets sida vad gäller etiska riktlinjer – i de fall etiska riktlinjer ens finns. Fotografierna från det av Sveriges Riksdag 1922 etablerade Rasbiologiska institutet, även nakenbilder, på såväl vuxna som barn, ligger åtkomliga under Offentlighetsprincipen, vid Uppsala universitetsbibliotek. Ifråga om de samiska mänskliga kvarlevorna har sedan länge krav riktats från det samiska samhället, från individer, från organisationer och inte minst från Sametinget (första gången 2007), om att repatrering skall göras, att de stulna kropparna ska återbegravas. Än så länge har inget skett, kropparna – kvarlevorna – ligger fortfarande kvar i lådor i svenska statens förvar.

ArA uppmanar ännu en gång ansvariga – framförallt Regeringen, men även varje universitet, statlig institution och museum som samiska mänskliga kvarlevor, att skyndsamt ta denna fråga på allvar och se till att repatreringsprocessen kan påbörjas på ett seriöst sätt i nära samverkan med det samiska samhällets olika företrädare – samiska organisationer, Sametinget, enskilda berörda samer som tillhör de släkter som utsatts – samt forskare som själva är samer och som själva har arbetat med dessa frågor. ArA stödjer även det förslag på en Sanningskommission som drivs av Sametinget tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, för att sätta ljus på de övergrepp som gjorts och hitta vägar till upprättelse.

Slutligen menar ArA att forskning ifråga om samer och samiskt territorium framledes måste inkludera samiska röster i betydligt större utsträckning än vad som hitintills skett. Det är inte värdigt Sverige att fortsatt stå utanför den internationella utvecklingen ifråga om urfolksstudier/metodologi och det behövs åtgärder för att etablera detta ämnesområde i Sverige och att stärka närvaron av samer inom forskningsvärldens. Samiska inifrånperspektiv, samisk kultur, historia och tradition måste betraktas som självklara utgångspunkter för forskning och undervisning, samt erkännas som betydelsefulla för såväl det svenska samhällets som för det samiska samhällets utveckling.

ArAs styrelse, 1 mars 2016

ArA tackar May-Britt Öhman för hjälp med texten. 
Ett pressmeddelande har publicerats i bl.a. MyNews idag 1 mars 2016.

Antirasistisk helg för akademiker och aktivister

Antirasistiska akademin med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor bjuder in till en helgkonferens med
seminarier, diskussioner och releasefest!

Tema: Rasismen och antirasismen – utmaningar för akademiker och aktivister
När:
10-11 oktober 2015 (lör-sön)
Var: Göteborg: Allégården, Litteraturhuset och Världskulturmuseet
ArA har till denna helg bjudit in flera gäster som kommer göra uppvisningar och hålla i seminarier och workshops.
Se programet för mer detaljerad information: Program 10-11 okt

Den antirasistiska forskningens ställning
Under lördag förmiddag håller ArA sitt Årsmöte och gemensam lunch, kl 11-14 på Allégården.
Från kl 14 öppnar registreringen för konferensen och fram till kl 17 hålls ett seminarium och ett diskussionstillfälle.

Releasefest!
Ara har under året producerat två böcker:
Antirasistiska akademins antologi med texter från personer som skrivit om hur de på olika sätt drivit den antirasistiska kampen.
Antirasistisk ordbok med vetenskapligt grundade beskrivningar av olika begrepp som är relaterade till rasism och antirasism.
Detta firas på lördag kväll från kl 19 på Litteraturhuset med skumpa, vernissage och performanceuppträdande!

Forskning, undervisning och samverkan mot rasism
Under söndagen kommer det att på Världskulturmuseet hållas panelsamtal, presentationer, seminarier och workshops som rör temat forskning, undervisning och samverkan mot rasism.

Ladda ned program för utskrift här.

ArA i Almedalen

Rasismen i offentligheten – Vad säger politikerna?

Hur kan man tolka glappet mellan vad som är vardagen för de rasifierade migranterna och det politiska språket? Hur kommer vi åt diskriminerande strukturer utifrån denna undvikande retorik? Vad säger politikerna? Vad bör antirasisterna göra?

Rasistiska uttalanden och uttryck och en politisk integrationsagenda dominerad av ”skyll på offer retoriken” blir mer och mer accepterade i offentliga sammanhang. I det politiska språket talas det mer sällan om rasism och allt oftare om ”invandringskritik” och ”främlingsfientlighet”. I stället för att politiker och forskare frågar sig hur vi motarbetar rasismens strukturer får vi gång på gång höra frågan ”hur mycket kostar invandringen?” Hur kan man tolka glappet mellan verkligheten för de rasifierade migranterna och det politiska språket? Vad säger politikerna? Vad bör antirasisterna göra? Forskare och medlemmar i Antirasistiska akademin samtalar med politiker om dessa frågor.

Antirasistiska akademins brev till Regeringen angående inrättandet av ett forskningscentrum för studier om rasism och våldsbejakande extremism

Antirasistiska akademin, en ideell förening som under åtta år har samlat forskare som har rasism och antirasism som vetenskapligt fält, har med oro följt utvecklingen kring bildandet av Göteborgs universitets Centrum för studier om rasism och våldsbejakande extremism. Helene Hellmark Knutsson (s), minister för högre utbildning och forskning och Alice Bah Kuhnke (mp), kultur- och demokratiminister, motiverar regeringens satsning med att det nya centrumet ”kommer bland annat att organisera fortsatt implementering av Toleransprojektet”. (Göteborgs-Posten 150412).

Mot bakgrund av ministrarnas motivering bakom satsningen blir det uppenbart att regeringen saknar kunskap om vad rasism är, vilka som är dess orsaker liksom vilka mekanismer som ligger bakom dess reproduktion. Tolerans som begrepp innebär att ha överseende med ett fenomen eller person, dess premisser innebär att någon innehar privilegiet att tolerera medan den andre i bästa fall accepteras, med andra ord tolereras. Att ha överseende med någon annan är inte detsamma som att vara jämställd eller samexistens på lika villkor. Att definiera rasism som ett uttryck för brist på tolerans eller likställa rasism med intolerans innebär därför en grundläggande motsägelse. Att centrumet vilar på dessa premisser och tolkar rasismen utefter dessa ramar, påvisar således en allvarlig okunskap om rasismen och lösningarna mot den. Rasism existerar inte på grund av fördomar eller brist på kunskap om dess konsekvenser. Rasism kan definieras på många sätt men det gemensamma i dessa definitioner är att det handlar om makt och privilegier, om tröga historiskt förankrade samhällsstrukturer och om institutionaliserad och normaliserad diskrimineringspraxis. Det är därmed hela samhällets problem, inte bara ett fåtal intoleranta individers skapelse.

Processerna bakom rasismens utformning och vägen till dess hegemoniska ställning är lång och komplex, och en sådan analys kräver teoretisk och metodologisk kunskap om rasismens ursprung, dess betingelser och processer – inte kunskap om tolerans Att definiera rasism som en brist på tolerans eller likställa det med intolerans är dessutom ett slag i ansiktet på de många välmeriterade professorer, lektorer, forskare och doktorander som vid landets olika universitet och högskolor bedriver högklassig forskning om rasism, utvecklar teorier och metoder om rasism och samlar forskningsdata i ämnet av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Denna forskning sker utan något större erkännande och utan några särskilda satsningar från forskningsstiftelser. Det finns med andra ord en expertis vid landets högskolor som länge har väntat på att forskningen om rasism ska ges en större plats på den politiska agendan, och vilket skulle utgöra ett viktigt steg framåt i kampen mot rasism.

Vi ser med stort bekymmer att denna expertis som faktiskt råder har totalt förbisetts i beslutsfattandet. De andra experterna, det vill säga de många människor i Sverige som upplever och förstår rasismen som en egen erfarenhet och som kämpar mot den utifrån sina organisationer och nätverk, har inte heller blivit tillfrågade. Detta politiska och institutionella beslut förbiser den bredda och mångåriga kampen mot rasism som ett samhälleligt system och negligerar en väl etablerad antirasistisk forskning runt om i landet och i Europa. Regeringsförklaringen mottogs med hopp och förtröstan från vår organisations sida i höstas. Besvikelsen är nu stor när Regeringen i stället inrättar detta center i Göteborg med tolerans som ledord. En institutionalisering av forskningen om rasism behövs. Det har varit efterlängtat under en lång tid. Men beslutet fattades utan att konsultera experter, forskare eller folkrörelser. Det bådar inte gott. Vi väntar fortfarande på ett beslut om en satsning på forskning om rasism.

Styrelsen för föreningen Antirasistiska akademin
Adrián Groglopo, ordförande
Med ledamöterna Majsa Allelin, Daphne Arbouz, Samson Beshir, Carlos Díaz, Tobias
Hübinette, Edda Manga, Irene Molina, , Juan Velasquez.

Call for Workshops

Forskning, undervisning och samverkan mot rasism i dåtid, samtid och framtid

Datum: 10 oktober, 2015
Plats: Göteborg
Deadlines:
Call for Abstracts senast 30 maj
Färdiga bidrag senast 30 augusti
Key Note Speakers:
Diana Mulinari
Mireille Fanon-Mendes-France

Under de senaste två mandatperioderna har vi märkt tre trender. Den första är att rasism tagit allt större plats i offentligheten, vilket har bidragit till att den antirasistiska rörelsen vuxit som aldrig förr. Den andra är att intresse för antirasism vuxit kraftigt bland studenter vid våra högskolor. Den tredje är att statliga anslag till forskning med kritiska perspektiv på kolonialism, genus- och klass har minskat markant, och att forskningen om rasism har närmast obefintligt stöd.

Forskare och universitetslärare har samverkat på olika sätt med föreningar och nätverk som arbetar mot rasism. Men en stort del att detta arbete förs ännu på ett mycket fragmentariskt sätt. Inom Antirasistiska Akademin, ArA, verkar vi för att skapa möten där antirasistiska forskare och lärare kan träffas och artikuleras.

Årsmötet 2015 kommer att fokusera på hur forskning, undervisning och samverkan med den antirasistiska rörelsen har gjorts, görs och skulle kunna göras i den närmaste framtiden. Vi välkomnar bidrag från antirasistiska forskare och lärare såväl som från den antirasistiska aktivistvärlden till paneler, rundabordssamtal, paper presentationer, utställningar, multimediaproduktioner och uppträdanden på temat. Varje aktivitet kommer att disponera drygt 50 minuter i parallella sessioner. Om du vill arrangera en liknande workshop lämna en sammanfattning på 300 ord som kort beskriver upplägget i förhållande till konferensens tema. Det kommer att finnas bidrag för rese- och hotellkostnader till ett begränsat antal deltagare. Workshopen ska bilda underlag till en Open Access elektronisk konferenspublikation åtkomlig genom ArA:s hemsida, www.antirasistiskaakademin.se

Från Almedalen: Om att sätta förorternas problematik på den politiska agendan

Arrangör: IBF Uppsala universitet och Föreningen Antirasistiska akademin
Dag: 30/6 2014 15:00 – 16:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

I de högt segregerade svenska städerna är många av förorterna från miljonprogramtiden hem för de människor som alltför ofta talas det om men alltför sällan betraktas som politiska subjekt. I diskussionen ämnar arrangörerna att öppna Almedalen för de politiska debatter som förs i det lokala samhället, i de svenska förorterna, platser som ofta glöms bort av ”den stora politiken”. Förorternas Almedal arrangeras i ett samarbete mellan Uppsala universitet och föreningen Antirasistiska akademin. Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes från Stockholms universitet och ArA presenterar den nyutkomna rapporten ”Bilen brinner men problemen finns kvar” om händelserna i Husby maj 2013; Samson Beshir från ArA presenterar rapporten om Afrofobi utkommen 2014 där flera politiska krav formulerades; Valerie Kyeyune Backström berättar om organisationen Rummet, ett alternativt forum för att bedriva kampen mot rasism. Diskussionen leds av kulturgeografen Irene Molina och idéhistorikern Edda Manga.

Se seminariet här!

Medverkande:
Irene Molina, Professor i kulturgeografi, Uppsala universitet. 

Paulina de los Reyes, Professor i Ekonomisk historia, Stockholms universitet. 
Edda Manga, Fil Dr i Idé- och lärdomshistoria, Antirasistiska akademin ArA. 
Samson Beshir, Juridik student, Antirasistiska akademin ArA. 
Valerie Kyeyune Backström, Skribent, Rummet.

ArA fördömer upptrappningen av det nazistiska våldet

Tusental feminister/antirasister firade den Internationella Kvinnodagen på Moriskan, på Malmös Folkets park nära Möllevångstorget i lördags kväll.  Vid tolvslaget attackerades ett flertal personer av nazister efter en nattlig manifestation mot kvinnovåld. En person vårdas nu på intensiven med svåra skallskador och ytterligare tre personer har ådragit sig knivskador i armar och lunga.

”Kämpa Showan!!!” skriver förbundet Allt åt alla och hävdar att angreppen mot demonstranter inte kan ses som en isolerad händelse. Den anlagda branden mot Kvarnby folkhögskola i oktober 2013, de vänsterlokaler som har utsatts för klotter och fönsterkross samt den 16-årige SSU-medlem som attackerades i januari visar på en upptrappning av det nazistiska våldet i Malmö. Det nazistiska våldet mot enskilda individer och sociala rörelser som polisen tvekar till att erkänna, reduceras av flera massmedier till ”ungdomar som bråkar” eller rubriceras som aktioner av enstaka mentalt instabila individer.

Alla våra tankar och all vår kärlek går idag ut till vår vän”, skriver supportergruppen Ultras Malmö i dag på med anledning av attacken. ”Vår läktare är en plats för gemenskap och där alla med ett himmelsblått hjärta är välkomna. Vi kommer aldrig acceptera rasism och nazism på vår läktare eller i vår stad”. Den svårt skadade 25-åringen är en ledande gestalt i kampen mot homofobin och rasismen inom fotbollsvärlden. MFFs blå och vita flaggor var närvarande igår på Möllevångstorget där tusentals människor samlades med ett tydligt budskap: Inga nazister på Malmös gator. Liknande manifestationer hölls i flera städer.

ArA-akademin solidariserar sig starkt med offren för det nazistiska våldet i Malmö och med deras anhöriga och vänner. Vi fördömer upptrappningen av det nazistiska våldet i Malmö, i Kärrtorp och på andra orter i Sverige. Vi kräver att polisen effektiviserar sitt arbete att stoppa det nazistiska våldet. Vi kräver att alla politiska partier ska vidta politiska åtgärder mot det nazistiska våldet. Vi kräver att massmedia ska upphöra med sin skyddande attityd gentemot nazister. Vi uppmanar alla antirasistiska krafter i Sverige att stå enade i kampen mot rasism och högerextremism!

Publicerat på myNEWSdesk