Stadgarna för Antirasistiska Akademin

§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Föreningen Antirasistisk Akademi ideell förening och dess hemort är Stockholm. Föreningens språk är svenska och engelska.

§ 2 Syfte och verksamhetsformer

Antirasistisk Akademi är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas, och forskningsinstitutionernas alla verksamheter. Organisationens arbete ska med denna inriktning utmynna i ett deltagande i det breda antirasistiska arbete som pågår överallt i samhället.

Vidare är syftet att verka för ett rasistfri samhälle genom att aktivt arbeta för att göra all akademisk verksamhet fri från alla former av rasism, diskriminering och segregation.

Föreningen skall dessutom kommunicera antirasistisk forskning inom ramen för universitetsvärldens samverkan med samhället.

Föreningen skall verka för att främja och initiera antirasistisk forskning som engagerar medlemmarna om diskriminering och rasism.

Ett vidare syfte är att verka för att att forskning i allmänhet antar en antirasistisk etikkod som kan utgöra ett viktigt villkor för beviljande av nya anslag genom att uppmana forskaren på att ta ställning mot rasism i sitt sätt att forska.

Föreningen skall slutligen verka för att svenska universitet/högskolor/forskningsinstitut ska bedriva antirasistisk undervisning.

Organisationen ska engagera sig mot alla former av diskriminering, segregation och rasism som uppstår i akademisk verksamhet och som blir knutna till all typ av utbildningsverksamhet.

Föreningen fullföljer sina syften

 • genom att ordna antirasistiska aktiviteter som seminarier, konferenser, föreläsningar, antirasistiska kampanjer, demonstrationer, etc. inom och utanför akademiska miljöer
 • genom att sprida information om kunskapsläget från forskningen om rasism och diskriminering i Sverige och internationellt
 • genom att bedriva och främja forskning om rasism och diskriminering i Sverige och internationellt
 • genom att granska forskning vars inriktning, metoder och resultat kan komma att cementera – eller bidra till – rasifieringen i samhället.
 • genom att befrämja samverkan mellan antirasistisk forskning, utbildning och den så kallade tredje uppgiften
 • genom att bidra till att synliggöra rasism, diskriminering och segregation i den egna avdelningen vid rekrytering av studenter och personal, så som i de egna kursers litteratur och utbildningsmetoder
 • genom att anskaffa medel för verksamheten i form av bidrag, forskningsmedel, stipendier, medlemsavgifter, etc., samt emottagna donationer och testamenten
 • genom att upprätthålla för föreningens syften lämpliga inrättningar
 • genom att på annat liknande sätt främja föreningens syften
 • genom att bekämpa diskriminering, segregation och rasism som kan uppstå i all typ av utbildningsverksamhet på universitet/högskolor och forskningsinstitut

§ 3 Medlemmarna

Var och en som vill främja föreningens syften kan bli medlem i föreningen.

Som understödande medlem kan föreningen godkänna en enskild eller juridisk person.

Medlemmarna godkänns av föreningens styrelse.

Till hedersmedlem kan föreningen genom mötesbeslut kalla den som på ett synnerligen framstående sätt gagnat föreningens verksamhet eller främjat dess syften.

Medlem skall betala en årsavgift och understödande medlem en minimiavgift, vilkas belopp för ett år i sänder bestäms av föreningens ordinarie höstmöte.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Medlem kan av föreningens styrelse uteslutas vid verksamhet som aktivt motverkar föreningens syfte, och i de fall som anges i föreningslagen.

§ 4 Styrelse

Föreningens styrelse består av en ordförande och fyra – sex ledamöter, samt två suppleanter.

Styrelsens ordförande som samtidigt är föreningens ordförande utses för ett år i sänder av föreningens ordinarie höstmöte.

Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år i sänder av ordinarie höstmötet.

Av ledamöterna och suppleanterna avgår årligen hälften, den första gången efter lottning, sedan i den tur de blivit invalda.

Styrelsen väljer inom sig och för ett år i sänder viceordförande som samtidigt är föreningens viceordförande.

Omval kan i alla dessa fall ske.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande, bland dem ordförande eller viceordförande. Beslut fattas med enkel majoritet.

Styrelsen kan tillsätta behövliga utskott och arbetsgrupper. Styrelsen utser inom sig en sekreterare och en kassör samt övriga funktionärer.

§ 5 De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§ 6 Överlåtelse samt inteckning

Köp, försäljning och annan överlåtelse samt inteckning av föreningens fasta egendom kan ske endast genom beslut av föreningsmötet.

§ 7 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

§ 8 De ordinarie mötena

Föreningen sammanträder till ordinarie vårmöte före den 1 april och till ordinarie höstmöte före den 1 november. I övrigt sammanträder föreningen så ofta förhållandena det fordrar.

Föreningens medlemmar tillkommer rätt att kräva sammankallande av föreningsmöte i enlighet med § 20 i föreningslagen.

Kallelse till sammanträde sker minst två veckor före mötet skriftligen till varje medlem genom elektronisk post eller om styrelsen så beslutar med en tidnings- eller hemsideannons.

Vid föreningens möten har varje medlem, förutom understödande medlem en röst.

Beslut fattas genom öppen omröstning, om inte någon av de röstberättigade kräver sluten omröstning. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, utom vid val då lotten avgör.

Vi föreningens möten skall det föras protokoll, vilken skall justeras och godkännas av minst två av mötet utsedda personer.

§ 9 Vår- och höstmöte

Vid ordinarie vårmöte:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid ordinarie höstmöte:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. val av ordförande vartannat år och övriga medlemmar i styrelsen i stället för de i tur att avgå
 7. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
 8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall hon eller han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen. Elektronisk post är godkänd som skriftligt meddelande.

§ 10 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning bör, skriftligt avfattat, väckas vid ordinarie möte. Beslut i saken fattas vid följande ordinarie möte varvid styrelsen bör presentera ett yttrande över förslaget.

Beslut om stadgeändring skall fattas med minst 2/3 av de avgivna rösterna. För beslut om föreningens upplösning fordras minst 5/6 av de avgivna rösterna.

Har beslut om upplösning av föreningen fattats i behörig ordning skall dess tillgångar överlåtas till Samfundet för ändamål som främjar föreningens syfte.

I fråga om donerade och testamenterade medel skall eventuella villkor i gåvobrevet eller testamentet alltid följas. Närmare beslut angående användning av tillgångarna fattas av föreningen och om det anses nödvändigt skall ett särskilt möte utlysas för det. Innan dessa stadgar eller ändringar i dem registreras skall de godkännas av föreningens styrelse.