Brev till Regeringen och Socialstyrelsen: Om beslut om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

Antirasistiska Akademin, en förening som består av forskare från olika discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora, ser med stor oro på den forskningspolitiska och oetiska utveckling som sker på den rättsmedicinska fronten i Sverige.

Anledningen är socialstyrelsens- regeringens- och det rättsmedicinska forskarsamhällets beslut att utföra medicinska studier baserade på ”etnicitet” för att få ”pålitligare metoder för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn”.

Vi ifrågasätter alla former av åldersbestämningar som kriterier för att bevilja uppehållstillstånd alternativt utfärda utvisningsorder till barn som söker asyl i Sverige. De flesta barnen dokumenterar sin ålder. För övriga måste deras ord – inte rasbiologiska mätmetoder gälla.

I jakten på mer effektiva metoder håller statsmakten på att begå övergrepp på människors och särskilt barns integritet. Asylprövning är som helhet en ganska problematisk verksamhet. Men på alla andra områden utförs den utan utmärkande rasbiologiska inslag – alltså borde det kunna ske även när det gäller prövning av barn och i synnerhet just då.

Att mäta skelett och kategorisera olika grupper människor enligt olika mått skulle bli en praxis som starkt påminner om rasbiologins tider då socialstyrelsen och flera andra statliga myndigheter bedrev övergrepp på betydande delar av den svenska befolkningen.

Med grund i förslaget instrumentaliseras forskningen i syften som genom att följa rasbiologiska tankegångar bidrar till en normalisering av rasism och dessutom på flera punkter bryter mot barnkonventionen (se till exempel artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde, och ingen får diskrimineras, samt artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet)

Vi kräver att socialstyrelsen genast tar tillbaka sitt beslut. Vi föreslår att regeringen och socialstyrelsen inrättar en oberoende etiknämnd med representanter från det civila samhället, FN:s barnkonvention och mänskliga rättigheter.

Styrelse för föreningen Antirasistiska Akademin
Adrián Groglopo, ordförande
Med ledamöterna: Irene Molina, Majsa Allelin, Edda Manga, Tobias Hübinette, Juan Velasquez, Hanna Wikström och Leandro Schclarek Mulinari.