Texter

Under 2015 har ArA arbetat fram och publicerat två böcker som är viktiga stöttande bidrag till den antirasistiska kampen och till alla som vill vara en del av den.

Båda böckerna går att beställa från Bokus, Ginza, Tradera samt Adlibris.

omslag Antirasistisk ordbokAntirasistisk Ordbok

Språk är ett viktigt medel i kampen för rättvisa. Den här ordboken samlar ett antal begrepp som Antirasistiska Akademin (ArA) anser är grundläggande för den antirasistiska kampen som förs idag i Sverige och i resten av Europa. Det är en samling av begrepp som har definierats och förklarats av ett flertal antirasistiska forskare i Sverige där många av oss är verksamma och anknutna till föreningen ArA.

Boken är lättillgänglig och vänder sig till alla. Kring varje begrepp som boken tar upp finns en kortare text som introducerar begreppet och förklarar det på ett grundläggande sätt. Till var och ett av begreppen finns också hänvisningar för vidare läsning och fördjupning för den som är intresserad.

Redaktör: Adrián Groglopo

Läs Antirasistisk Ordbok som PDF

omslag Vardagens antirasismVardagens Antirasism

Detta är en antologi, det vill säga en samling av texter från olika författare.

Varför en bok om antirasism? Det enklaste svaret skulle vara att det behövs på grund av den rasism som genomsyrar det svenska samhället. Ett mer invecklat svar är för att rasism präglar våra sociala relationer i olika dimensioner. Dessa dimensioner sträcker sig från den institutionella till den vardagliga, från den politiska till våra känslomässiga relationer. Det är med andra ord dessa relationer som medvetet eller omedvetet präglar våra liv, institutionellt och emotionellt. Vi behöver därför utbyta erfarenheter, tankar, visioner, metoder och strategier med varandra. Därför denna bok.

I denna antologi samlar vi 26 texter från en blandning av forskare, aktivister, poeter, författare, journalister, jurister och andra som i sin vardag har bekämpat rasism och diskriminering på olika sätt. En kamp som sker i vardagen, och som uttrycks i personligt kollektiva erfarenheter. En kamp som skapar en politisk identitet: antirasism. En antirasism som vet att en annan värld är möjlig.

Redaktörer: Adrián Groglopo, Majsa Allelin, Diana Mulinari, Carlos Días

Läs Vardagens Antirasism som PDF

 

Andra användbara texter

Här presenterar vi olika texter från forskare, aktivister och organisationer.

Organisationer och tidskrifter

Race & Class, en peer-reviewed vetenskaplig tidskrift om rasism och imperialism.

European Islamophobia Reports är en organisation som varje år ger ut en ny rapport om islamofobi i Europa.

Institute of Race Relations är ett forskningscentrum för kampen om ”racial justice” i England, Europa och Internationellt.

Islamofobi.se är ett projekt som består av denna digitala kunskapsplattform samt regionala seminarier om islamofobi och rasism. Syftet är att öka medvetenheten om islamofobi, både hos muslimer och hos samhället i stort.

Vetenskapliga artiklar

Re-imagineering the Common in Precarious Times. Schierup, C-U. & Ålund, A. (2018). Journal of Intercultural Studies

Becoming an Activist Citizen: Individual Experiences and Learning Processes within the Swedish Suburban Movement. Ålund, A. & Léon-Rosales, R. (2017). Journal of Education and Culture Studies.

“Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden. Schierup, C-U., Ålund, A. & Neergaard, A. (2017). Ethnic and Racial Studies.

Migration, Precarization and the Democratic Deficit in Global Governance. Schierup, C-U.,  Ålund, A. & Likic-Brboric, B. (2014). International Migration.

Reading the Stockholm riots − a moment for social justice? Schierup, C-U., Ålund, A. & Kings, L. (2014). Race & Class.

Böcker

Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Aleksandra Ålund, Studentlitteratur, 1997.

Stadens rasifiering. Irene Molina, Uppsala universitet, 1997.

På kulturens slagmark. Mindretal og storretal teler om Danmark. Carl-Ulrik Schierup, Sydjysk Universitetsforlag Esbjerg, 1993.

Paradoxes of Multiculturalism. Essays on Swedish Society. Aleksandra Ålund & Carl-Ulrik Schierup, Avebury, 1991.

Rapporter

Racism and Discrimination in the Context of Migration in Europe – ENAR Shadow Report 2015-2016. Rapporten är framtagen av ENAR och dess medlemsföreningar i Europa, varav ARA är en av dessa.

Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige.
Mångkulturellt centrum 2014. Rapporten är framtagen på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet.

Alternative report – To Sweden’s 19th, 20th and 21st periodical reports to the committee on elimination of racial discrimination.
Afro-Swedish National Association 2013.

Statens offentliga utredningar (SOU)

Integrationens svarta bok – Agenda för jämlikhet och social sammanhållning. Slutbetänkande av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Statens offentliga utredningar (SOU) 2006.

Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. Kulturdepartementet – Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Statens offentliga utredningar (SOU) 2005.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara