Etnicitet

Etnicitet betyder identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som definierar sig själv i kulturella termer. Ursprungligen härstammar begreppet från grekiskans ethnos, vilket kunde användas i relation till hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk. Gemensamt med den gamla grekiskans användning av begreppet ethnos är att termen användes för att referera till och kategorisera andra folk. Denna etnocentriska användning av begreppet ‘etnisk’ levde kvar länge. Länder i västvärlden har ju tenderat att definiera sig själva i nationella termer och definierar minoriteter eller folkgrupper i tredje världen i etniska termer.

Bruket av själva termen ‘etnicitet’ är relativt sentida, även om adjektivet ‘etnisk’ använts under mycket lång tid. Termen är omstridd inom samhälls- och kulturvetenskaperna och dess definition har skiftat med stor snabbhet under de senaste decennierna, beroende på vilka teoretiska perspektiv som anlagts. En nutida definition ser etnicitet som en aspekt av en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper. En grupps självidentifikation är central. De viktigaste ansatserna i studiet av etnicitet kan sammanfattas som följer: 1) primordialismen, som ser etnicitet som en essens eller kvalitet vilken definierar en folkgrupp; 2) instrumentalismen, som definierar etnicitet utifrån primärt eliters politisk-ekonomiska motiv och intressen och 3) konstruktivismen som utgår från att etnicitet är något skapat i historiska processer och sociala relationer.

Tvistefrågorna har bl.a. rört huruvida etnicitet är en given kvalitet/essens eller något som är skapat i historiska processer. Enligt nutida definition är  etnicitet ett dynamiskt begrepp. Det innebär att gruppers självidentifikation förändras under  historiska, ekonomiska, sociala och politiska processer. Förhållandet mellan etniska grupper bör förstås som sociala processer. Etnicitet har därmed att göra med social klassificering och grupprelationer. Vidare betyder etnicitet olika mycket i olika kontexter liksom i olika historiska skeenden. Genom betoningen av gruppers ömsesidiga sociala och kulturella identifikation och av identifikationernas föränderlighet understryks också sambandet mellan etnicitet och politisk-ekonomiska förhållanden.

En grupps etniska identitet kan t.ex. förstärkas genom upplevelsen av ojämlika ekonomiska och politiska förhållanden inom t.ex. en nationalstat, genom känsla av utanförskap osv. Om en specifik grupp har sämre tillgång till ekonomiska och/eller politiska resurser än andra grupper inom samma samhälle, tenderar den etniska gruppidentiteten att förstärkas.

Etniska konflikter

Det nutida intresset för etnicitetsbegreppet har tenderat att fokusera på konflikter. Viktigt att poängtera är emellertid att etnicitet i sig sällan är bas för konflikter. Orsaker till konflikt där identitet eller någon annan form av kulturell identitet är ingredienser har ofta med själva nationalstatsprojektets utformning att skaffa. Forskning inom området  pekar på att sådana konflikter har att göra med den interna fördelningen av resurser (ekonomiska såväl som politiska), maktförhållanden samt officiella uppfattningar och diskurser om vad som utgör grunden för ett nationellt ‘‘vi’’. Om etniska minoriteter exkluderas från den nationella definitionen återfinns emellertid ofta en risk för framtida konflikt.

Etniska konflikter har under de senaste decennierna handlat om allt från rätten till självbestämmande kontra en stats suveränitet, jordfördelning, politiskt inflytande, ekonomiska asymmetrier till kulturella rättigheter såsom språkfrågor.

Litteratur

Barth, F. (1969), Ethnic Groups and Boundaries,

Glazer, N. & Moynihan, D. (1975), Ethnicity: Theory and Experience

Hutchinson, J. & Smith, A.D. (1996), Ethnicity.

T. H. Eriksen, (1998),Etnicitet och nationalism.

Gurr, T. R. & Harff B., (1994), Ethnic Conflict in World Politics, Boulder: Westview Press.

Vermuelen, H. & Govers, C. (ed.) (1994), The Anthropology of Ethnicity, Beyond Ethnic Groups and Boundaries, Amsterdam: Het Spinhius

 

Tillbaks till listan över viktiga begrepp